Utah Sushi RollHayai Zushi

 

Address: 307 West 600 South
Salt Lake City, UT 84101
Phone: (801) 364-1699
Cuisine: Sushi, Japanese, Teriyaki

Leave a Reply